Skip to content
กำจัดขยะอุตสาหกรรม

แนวทางส่งเสริมการกำจัดขยะอุตสาหกรรมให้ถูกวิธี

จากข้อมูลเมื่อปี 2016 มีรายงานว่าประเทศไทยนั้นผลิตกากอุตสาหกรรมอันตรายออกมามากถึง 2.8 ล้านตัน แต่ที่
อ่านต่อ