Skip to content

ตรวจรับงานทุกชิ้น

ตรวจรับงานทุกชิ้นอย่างละเอียด ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

เราตรวจรับงานทุกชิ้นผ่านกระบวนการและเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน มีความแม่นยำ ลูกค้ามั่นใจได้ว่าชิ้นงานที่ได้จะถูกต้องตรงตามแบบ และใช้งานได้จริง