Skip to content

ผลิตงานจิ๊กและฟิกซ์เจอร์

งานจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ผลิตงานจำนวนมาก อัตราส่วนแม่นยำ

ผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงได้อย่างแม่นยำ ผลิตได้เป็นจำนวนมาก และมีมาตราส่วนเที่ยงตรงทุกชิ้นงาน ไมว่าจะเป็นชิ้นงานอะไหล่แต่งรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ ตลอดจนชิ้นส่วนยานยนต์ หรือชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทุกประเภท